Kamerstuk 30491-2

Initiatiefwetsvoorstel Timmer tot wijziging Wetboek van Strafrecht (rechtsmacht en strafmaat internationale kinderontvoering); Voorstel van wet

Dossier: Voorstel van wet van het lid Vermeij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering


30 491
Voorstel van wet van het lid Timmer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtsmacht ter zake van internationale kinderontvoering te verruimen en de strafmaat te dier zake te verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, eerste lid, onder 3°, wordt «en 273a» vervangen door: , 273a en 279.

B

In artikel 5a, eerste lid, wordt «en 273a» vervangen door: , 273a en 279.

C

In artikel 279, tweede lid, wordt na «gebezigd,» ingevoegd: de minderjarige buiten Nederland wordt gehouden of gevoerd,.

ARTIKEL II

Artikel I, onderdelen A en B, is niet van toepassing op feiten die zijn gepleegd voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,