Kamerstuk 30372-30

Wet raadgevend referendum; Amendement van het lid Schinkelshoek c.s.

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)


30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 30
AMENDEMENT VAN HET LID SCHINKELSHOEK C.S.

Ontvangen 17 februari 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt, onder verlettering van de overige onderdelen, een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

e. socialezekerheidswetten;.

Toelichting

Dit amendement beoogt socialezekerheidswetten uit te sluiten als voorwerp van een raadgevend referendum. Onder socialezekerheidswetten worden zowel de sociale verzekeringen (volks- en werknemersverzekeringen) begrepen als de sociale voorzieningen (o.a. bijstand en arbeidsongeschiktheid jong gehandicapten).

Schinkelshoek

Griffith

Anker