Kamerstuk 30372-29

Wet raadgevend referendum; Amendement van het lid Schinkelshoek c.s.

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 17 februari 2009
Indiener(s): Jan Schinkelshoek (CDA)
Onderwerpen: bestuur bestuursrecht organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-29.html
ID: 30372-29
Wijzigingen: 30372-45

30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 29
AMENDEMENT VAN HET LID SCHINKELSHOEK C.S.

Ontvangen 17 februari 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 121 wordt vervangen door:

Artikel 121

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

2. Ten aanzien van wetten waarvoor op het tijdstip van het vervallen van deze wet de termijn voor het indienen van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum is ingegaan, blijft het bepaalde in deze wet ook na dat tijdstip van kracht.

Toelichting

Dit amendement beoogt de Wet raadgevend referendum te voorzien van een horizonbepaling. Het wetsvoorstel behoort naar zijn aard een tijdelijk karakter te hebben, omdat het bedoeld is als overbrugging totdat het correctief referendum in de Grondwet zal zijn vastgelegd.

Schinkelshoek

Griffith

Anker