Kamerstuk 30372-22

Wet raadgevend referendum; Amendement van het lid Schinkelshoek

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)


30 372
Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID SCHINKELSHOEK

Ontvangen 10 februari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 35 komt te luiden:

Artikel 35

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de controle van alle verzoeken die niet reeds op grond van artikel 34, derde lid, onder a tot en met c, ongeldig zijn verklaard.

II

Artikel 47 komt te luiden:

Artikel 47

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de controle van alle verzoeken die niet reeds op grond van artikel 46, derde lid, onder a tot en met c, ongeldig zijn verklaard.

III

In artikel 48, tweede lid, onder b, wordt «indien artikel 47, tweede lid, is toegepast» vervangen door: nadat artikel 47 is toegepast.

Toelichting

Dit amendement beoogt een steekproefsgewijze controle van de geldigheid van de handtekeningen te vervangen door een volledige, waterdichte controle. Elke twijfel dient redelijkerwijs te worden uitgebannen.

Schinkelshoek