Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De commissie voorziet plenaire behandeling na het zomerreces met dien verstande dat zij nagaat welke eerste stappen in de behandeling reeds voor de zomer mogelijk zijn Het betreft de ontvangst van het verslag van de consultatie van de lagere regelgeving en een besloten technische briefing door de Raad van State, die zo mogelijk per videoconferentie kan plaatsvinden De commissie wenst het rondetafelgesprek in de reguliere vorm te handhaven, mogelijk voorafgegaan door het opvragen van position papers vervolgt door een inbreng ten behoeve van het wetsverslag De commissie acht het gezien dehuidige beperkingen en de wens tot een zorgvuldige behandeling aannemelijk dat de plenaire bespreking van dit wetsvoorstel na de zomer plaats zal vinden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering