Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 7 juni 2016
Status: Verworpen
Stemmen - verworpen
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies van andere adviesorganen
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)