Stemming

Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen

6,7 %
93,3 %


D66

PvdD

GL

SP

CDA

Klein

GrBvK

PVV

50PLUS

PvdA

Houwers

CU

SGP

VVD

GrKÖ

Van Vliet


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 26 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de mogelijkheid van experimenten aangaande elektronisch stemmen én het gebruik van een nieuw stembiljet momenteel worden overwogen;

overwegende dat momenteel nog veel onduidelijk is over de technische realisering van elektronisch stemmen en stemmen tellen;

overwegende dat beide voorgenomen experimenten tevens betekenen dat een beperkte groep kiesgerechtigden bij de uitoefening van hun actief kiesrecht onvrijwillig als proefkonijnen wordt ingezet;

overwegende dat dit onwenselijk is;

verzoekt de regering om, in overleg met de VNG proefopstellingen te ontwikkelen die vervolgens bij toekomstige verkiezingen in daarvoor overeengekomen gemeenten naast de reguliere stemhokjes worden geplaatst, zodat kiesgerechtigden aldaar op vrijwillige basis hun stem op zowel reguliere wijze alsmede binnen een proefopstelling kunnen uitbrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over binnen een proefopstelling stemmen

2016-05-26
Dossier: 33354
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33354-11.html