Gepubliceerd: 26 mei 2016
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33354-12.html
ID: 33354-12

13,3 %
86,7 %

D66

SGP

PVV

50PLUS

GrKÖ

GrBvK

Van Vliet

CU

Houwers

PvdD

VVD

PvdA

SP

CDA

Klein

GL


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 26 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de twee voorstellen tot wijziging van het verkiezingsproces die bij de Kamer aanhangig zijn, te weten de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (34 288) en voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354), onvoldoende samenhang en richting vertonen;

overwegende dat voorstellen tot wijziging van het verkiezingsproces dienen te voldoen aan de waarborgen die de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces heeft geformuleerd, de band tussen kiezer en gekozene dienen te versterken, de mogelijkheden dienen te onderzoeken van elektronisch stemmen en tellen, en inzicht dienen te verschaffen in de daarmee gemoeide kosten;

verzoekt de regering, voorstellen te doen voor wijziging van het verkiezingsproces, bestaande uit wetsvoorstellen met bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur, waarmee het stemmen en het tellen van de stemmen efficiënter verloopt, de toegankelijkheid wordt vergroot en de kiezers een persoon kiezen, en de Kamer vóór 1 september 2016 over de voortgang en de planning te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch