Stemming

Amendement van het lid Van Campen c.s. ter vervanging van nr. 41 over het Nationaal Kennisprogramma Stikstof

90,0 %
9,3 %


CDA

SP

SGP

FVD

VVD

PVV

Fractie Den Haan

BBB

JA21

CU

D66

PvdA

GL

PvdD

Groep Van Haga

BIJ1

DENK

Omtzigt

Volt


Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 411

Ontvangen 10 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a Nationaal Kennisprogramma Stikstof

Onze Minister draagt zorg voor een Nationaal Kennisprogramma Stikstof, gericht op het verbeteren van metingen en berekeningen inzake stikstof.

II

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het meerjarenprogramma geeft inzicht in de planvorming, voortgang en resultaten van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof, bedoeld in artikel 5a.

Toelichting

Het kabinet tracht binnen het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS) stikstofmetingen en -berekeningen te verbeteren. Een consortium van RIVM, TNO, CBS, WUR, KNMI en CML is onderdeel van dit programma. Indiener is van mening dat de regering spoed dient te betrachten bij de inzet op een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van NH3 en NOx, het realtime meten op bedrijfsniveau, het bevorderen en borgen van succesvolle innovaties met een grote potentie om stikstofemissies sterk te verminderen en het verbeteren van de Rav-systematiek. Het NKS kan hier een sleutelrol bij vervullen. Indiener stelt voor om via het jaarlijkse meerjarenprogramma de planvorming, voortgang en resultaten van het NKS inzichtelijk te maken op basis van de informatie van de bij het consortium betrokken partijen.

Van Campen Grinwis Boswijk Tjeerd de Groot


Amendement van het lid Van Campen c.s. ter vervanging van nr. 41 over het Nationaal Kennisprogramma Stikstof

2023-05-10
Dossier: 36277
Indiener(s): Derk Boswijk (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Pieter Grinwis (CU), Thom van Campen (VVD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-50.html