Stemming

Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over het ook toekennen van een energietoelage aan uitwonende studenten

46,0 %
53,3 %


SP

PvdA

SGP

CU

Groep Van Haga

BBB

PVV

PvdD

GL

Fractie Den Haan

D66

BIJ1

JA21

FVD

CDA

VVD

Omtzigt

DENK

Volt


Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN KUZU

Ontvangen 6 september 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «2022» ingevoegd «en wijziging van de Participatiewet in verband met een energietoelage voor uitwonende studenten».

II

In de beweegreden wordt na «2022» ingevoegd «en dat het tevens gewenst is dat eenmalige energietoelagen ook verleend worden aan uitwonende studenten die aantoonbaar hun eigen energierekening betalen».

III

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Aan artikel 35, vierde lid, van de Participatiewet wordt een zin toegevoegd, luidende:

Indien het college eenmalige energietoeslagen verleent, worden deze ten minste ook verleend aan een uitwonende mbo- student of een uitwonende ho-student als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 die is ingeschreven voor het volgen van een voltijdse opleiding, die woont in een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 234 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en die aantoonbaar zijn eigen energierekening betaalt.

Toelichting

Met dit amendement beogen indieners de – de facto – uitgesloten groep studenten als verplichte doelgroep aan te merken voor de toekenning van de energietoeslag. Gemeenten kunnen een eenmalige energietoeslag toekennen en hebben beleidsvrijheid omtrent de doelgroepen. Wanneer gemeenten de energietoeslag toekennen, komen door dit amendement ten minste uitwonende mbo-studenten of uitwonende ho-studenten die een voltijd opleiding volgen, die in een zelfstandige woning wonen en aantoonbaar hun eigen energierekening betalen ook in aanmerking.

Ook studenten lijden immers onder de inflatie en stijgende energielasten. Initiatiefnemers achten het noodzakelijk om ook studenten hiervoor te compenseren. Daarnaast is in een rechterlijke uitspraak inmiddels uitgesproken dat het uitsluiten van studenten gebeurt op basis van een onrechtmatig onderscheid.

Dit amendement dient als ondergrens voor de toekenning van de energietoeslag aan studenten. Het is aan de beleidsvrijheid van gemeenten om de regeling tevens open te stellen aan bijvoorbeeld deeltijdstudenten en/of uitwonende studenten die in studentenkamers blijven.

Deze uitbreiding kost circa honderd miljoen euro die wordt gedekt uit de meevallers bij de gasbaten door de hoge gasprijzen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Van Baarle Kuzu


Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over het ook toekennen van een energietoelage aan uitwonende studenten

2022-09-06
Dossier: 36065
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK), Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36065-4.html