Stemming

Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES

80,7 %
19,3 %


Volt

BIJ1

GL

FVD

SP

D66

VVD

Omtzigt

BBB

Fractie Den Haan

PVV

PvdA

CDA

JA21

Groep Van Haga

PvdD

DENK

CU

SGP


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WUITE C.S.

Ontvangen 16 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 270 (x € 1.000).

II

In artikel 8 Oudedagsvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.180 (x € 1.000).

III

In artikel 8 Oudedagsvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.440 (x € 1.000).

IV

In artikel 9 Nabestaanden worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 80 (x € 1.000).

Toelichting

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba leeft ongeveer de helft van de huishoudens van een bedrag onder het ijkpunt sociaal minimum. Het lage inkomen en de hoge kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat veel mensen in of op de rand van armoede leven. Het verhogen van het wettelijk minimumloon (WML) en de minimumuitkeringen is één van de manieren om deze armoede te verlichten. Via de motie Wuite c.s. (35 925 IV, nr. 26) heeft de Tweede Kamer de regering opgeroepen om verhoging te realiseren.1 Het verhogen van de minimumuitkeringen heeft gevolgen voor de Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verhogen van het WML komt ten laste van werkgevers.

Dit amendement voorziet in financiële middelen voor een verhoging van de uitkeringen op grond van de Algemene weduwen- en wezenverzekering (AWW), de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) en de Onderstand op Bonaire, Sint Eustatius en Saba met 10% (inclusief de reguliere indexatie), met ingang van 1 januari 2022. Er wordt hier structurele verwerking beoogd. De relevante partijen op de eilanden hebben aangegeven dat deze verhoging nodig en mogelijk is. Daarom willen de indieners niet wachten op een volgend kabinet om deze stap te zetten. In tabel 1 zijn de kosten voor de intensivering weergegeven. Hierin zijn, naast de kosten voor het jaar 2022 (zoals genoemd op pagina 1), ook de meerjarige kosten weergegeven.

Tabel 1: Kosten intensivering (x € 1 mln.)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Cum.

AOV

1,44

1,52

1,61

1,70

1,80

8,07

Onderstand

0,27

0,28

0,29

0,29

0,30

1,43

AWW

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

0,44

Totaal

1,79

1,89

1,99

2,08

2,19

9,94

De dekking voor deze verhoging wordt gevonden in de verlaging van de inkomensondersteuning AOW-gerechtigden (IOAOW) met € 0,72 per gerechtigde per jaar (€ 6 cent per maand) per 1 juli 2022. In totaal gaat het om een ombuiging van € 2,5 miljoen structureel (zie tabel 2). Bij een verlaging met € 6 cent per maand komt, vanwege de afronding van de IOAOW op hele centen, de precieze dekking iets hoger uit dan de intensivering.

Tabel 2: Opbrengsten IOAOW (x € 1 mln.)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Cum.

IOAOW

1,18

2,38

2,40

2,46

2,52

10,93

In de motie Wuite c.s. (35 925 IV, nr. 26), ingediend tijdens de plenaire behandeling van de Begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2022, is de regering verzocht om een verhoging van de AOV-gerechtigde leeftijd te verkennen. Hiermee zouden toekomstige verhogingen van de hierboven genoemde uitkeringen gefinancierd kunnen worden.

Wuite Van den Berg Aukje de Vries Ceder Koekkoek


Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES

2021-11-16
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Don Ceder (CU), Aukje de Vries (VVD), Joba van den Berg-Jansen (CDA), Marieke Koekkoek (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-12.html