Stemming

Amendement van de leden Inge van Dijk en Amhaouch ter vervanging van nr. 10 over beheerders van bedrijfscampussen onder de reikwijdte van het wetsvoorstel brengen

56,7 %
42,0 %


Groep Van Haga

FVD

PvdD

Omtzigt

BIJ1

CDA

VVD

Fractie Den Haan

CU

D66

PVV

PvdA

SP

JA21

SGP

GL

Volt

DENK

BBB


Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN AMHAOUCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 19 april 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «vitale aanbieders» ingevoegd «, beheerders van bedrijfscampussen».

II

In de beweegreden wordt na «vitale aanbieders» ingevoegd «, beheerders van bedrijfscampussen».

III

In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde wordt ingevoegd:

beheerder van een bedrijfscampus:

onderneming die een terrein beheert waarop een verzameling van ondernemingen actief is en waar publiek-privaat wordt samengewerkt aan technologieën en toepassingen die van economisch en strategisch belang zijn voor Nederland;

IV

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt na «vitale aanbieder» ingevoegd «of beheerder van een bedrijfscampus».

2. In onderdeel d, onder 1, wordt na «vitale aanbieder» ingevoegd «of beheerder van een bedrijfscampus».

3. In onderdeel e wordt na «vitale aanbieder» ingevoegd «of beheerder van een bedrijfscampus».

V

In artikel 6 wordt na «vitale aanbieder» telkens ingevoegd «of beheerder van een bedrijfscampus».

VI

In artikel 27, vijfde lid, wordt na «artikel 8,» ingevoegd «dan wel beheerders van andere bedrijfscampussen,».

VII

In artikel 58, vierde lid, wordt onder het vervallen van «of» aan het slot van onderdeel a en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; of» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. zijnde een beheerder van een bedrijfscampus.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de reikwijdte van het wetsvoorstel te verbreden, zodat ook verwervingsactiviteiten gericht op de beheerder van een bedrijfscampus aan een veiligheidstoets vooraf kunnen worden onderworpen.

Aanleiding voor dit amendement is de verkoop van de High Tech Campus Eindhoven aan een Singaporees staatsbedrijf, een overname die niet van tevoren was getoetst. De indieners vinden dit onwenselijk.

De indieners zijn van mening dat innovatie een publiek belang is en bedrijfscampussen, waar publiek-privaat wordt samengewerkt aan technologieën en toepassingen die van economisch en strategisch belang zijn voor Nederland, moeten worden beschermd tegen ongewenste overnames en dat toetsing vooraf hiervoor van belang is.

Inge van Dijk Amhaouch


Amendement van de leden Inge van Dijk en Amhaouch ter vervanging van nr. 10 over beheerders van bedrijfscampussen onder de reikwijdte van het wetsvoorstel brengen

2022-04-19
Dossier: 35880
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: economie markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35880-16.html