Stemming

Amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van. nr. 10 over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen

86,7 %
13,3 %


CU

Fractie Den Haan

BIJ1

GL

SP

CDA

BBB

VVD

Volt

JA21

D66

DENK

FVD

PvdA

SGP

PVV

PvdD

Groep Van Haga


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 10 juni 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en in de tekst wordt «Artikel 1.1, onderdeel u,» vervangen door «Onderdeel u».

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een aanhef geplaatst, luidende:

Artikel 1.1. wordt als volgt gewijzigd:.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel y door een puntkomma, worden twee begripsbepalingen toegevoegd, luidende:

  z. tijdelijk verblijfsadres:

  het adres in Nederland, niet zijnde het woonadres of het briefadres, waar betrokkene naar redelijke verwachting gedurende een maand meestentijds en gedurende een half jaar minder dan twee derde van de tijd zal overnachten;

  aa. contactgegevens:

  telefoonnummer en e-mailadres van de niet-ingezetene.

II

Na artikel I, onderdeel K, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

Aan artikel 2.63 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. De gegevens over het tijdelijk verblijfsadres en contactgegevens worden indien de ingeschrevene ingezetene wordt niet opnieuw vastgesteld.

III

Na artikel I, onderdeel L, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

La

Aan artikel 2.69, eerste lid, onder a, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • gegevens over het tijdelijk verblijfsadres;

 • contactgegevens;

IV

Na artikel I, onderdeel M, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

Ma

In artikel 2.71, eerste en derde lid, wordt «artikelen 2.72 tot en met 2.75» vervangen door «artikelen 2.72 tot en met 2.75a».

Mb

In artikel 2.75, eerste lid, wordt «De gegevens over het woonadres» vervangen door «De gegevens over het woonadres en de gegevens over het tijdelijk verblijfsadres».

Mc

Na artikel 2.75 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.75a

 • 1. Contactgegevens worden ontleend aan een opgave van de ingeschrevene.

 • 2. Indien aannemelijk is dat een gegeven in de opgave onjuist is, wordt het gegeven niet aan de opgave ontleend.

Toelichting

Het amendement regelt wat de commissie Roemer adviseert in aanbeveling B op pag. 31/32 van het rapport «Geen tweederangsburgers. Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan.»

Doordat er op dit moment geen actuele verblijfplaats in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) wordt vastgelegd, hebben Nederlandse overheden slecht zicht op arbeidsmigranten. Dit is bijvoorbeeld problematisch wanneer de Inspectie SZW onderzoek wil doen en de betreffende arbeidsmigranten onvindbaar zijn of arbeidsmigranten na een onderzoek verdwijnen zoals in een recente casus het Limburgse Linne bleek. Misstanden en andere problematieken kunnen door registratie van contactgegevens eerder aan het licht komen waardoor er de nodige hulp geboden kan worden en handhavend kan worden opgetreden.

Kort gezegd regelt het amendement dat de contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen in de Basisregistratie Personen (BRP) moeten worden opgenomen, met als doel dat gemeenten en inspectie SZW over deze gegevens kunnen beschikken.

De gegevens worden in het RNI opgenomen als iemand naar verwachting ten minste een maand meestal op eenzelfde adres verblijft en gedurende een half jaar niet vaker dan twee derde van de dagen. Indien iemand langer in Nederland verblijft of vaker dan twee derde van de tijd op een adres overnacht geldt de verplichting om zich in te schrijven met zijn woonadres.

Rajkowski Wiersma Inge van Dijk Van Kent Gijs van Dijk Maatoug Den Haan Van Ginneken Ceder


Amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van. nr. 10 over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen

2021-06-10
Dossier: 35648
Indiener(s): Bart van Kent (SP), Inge van Dijk (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Don Ceder (CU), Dennis Wiersma (VVD), Senna Maatoug (GL), Lisa van Ginneken (D66), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Queeny Rajkowski (VVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35648-12.html