Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 23 over het in eigen beheer uitvoeren van versterkingsmaatregelen

58,4 %
41,6 %


CDA

PvdA

PvdD

VVD

SGP

DENK

CU

D66

vKA

Krol

GL

FVD

SP

PVV

50PLUS


Nr. 68 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 8 maart 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, onder 1, worden na subonderdeel a twee subonderdelen ingevoegd, luidende:

 • aa. In onderdeel a, subonderdeel 3°, wordt «of de te treffen maatregelen in natura» vervangen door «of, indien de aanvrager dit wenst en de schade zich daarvoor leent, de te treffen maatregelen in natura».

 • ab. In onderdeel b wordt «of de te treffen maatregelen in natura» vervangen door «of, indien de aanvrager dit wenst en de schade zich daarvoor leent, de te treffen maatregelen in natura».

II

In artikel I, onderdeel F, wordt het voorgestelde artikel 13a als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «kan worden bepaald» vervangen door «wordt bepaald».

2. Na het eerste lid worden vijf leden ingevoegd, luidende:

 • 1a. Versterking van gebouwen vindt plaats:

  • a. via de procedures geregeld in dit hoofdstuk; of

  • b. indien een door de eigenaar aan te wijzen deskundige heeft vastgesteld dat het gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, op een door de eigenaar te bepalen wijze, waarbij de eigenaar de maatregelen om zijn gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen in eigen beheer uitvoert.

 • 1b. Op verzoek van de eigenaar van een gebouw die ervoor kiest om het laten vaststellen of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet en de uitvoering van de maatregelen die noodzakelijk zijn om het gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen in eigen beheer uitvoert, vergoedt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle daarvoor in redelijkheid te maken kosten door middel van een bouwdepot.

 • 1c. Indien de eigenaar kiest voor versterking in eigen beheer zijn de artikelen 13i tot en met 13l niet van toepassing.

 • 1d. Indien de eigenaar op enig moment besluit om de versterking van zijn gebouw niet langer in eigen beheer uit te voeren, heeft hij recht op versterking, als bedoeld in dit hoofdstuk, waarbij de procedure hervat wordt in de fase waarin deze zich bevindt.

 • 1e. Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken kunnen nadere regels gegeven worden over de wijze waarop de kosten worden verantwoord en de voorwaarden die gelden voor vergoeding. Deze voorwaarden hebben niet tot gevolg dat de eigenaar beperkt wordt in de wijze waarop hij de door hem gewenste versterking in eigen beheer vorm geeft of dat de eigenaar minder vergoed krijgt dan noodzakelijk is om het gebouw na uitvoering van de maatregelen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, waarbij het gebouw van dezelfde aard is en ten minste vergelijkbare gebruiksoppervlakte en gebruiksmogelijkheden heeft als voor de uitvoering van die maatregelen, tenzij op verzoek van de eigenaar andere maatregelen worden genomen.

Toelichting

Nu worden eigenaren van het kastje naar de muur gestuurd. Wanneer ze in een onveilig huis wonen, moet de situatie van hun huis via meerdere stappen, om een versterkingsadvies te krijgen. Wanneer dat advies er ligt, komt de uitvoering niet op gang. Allerlei instanties zijn er bij betrokken en wijzen naar elkaar. Evenals bij de complexe schadegevallen. Meerdere experts, rapporten en arbiters later is er soms nog geen oplossing.

Door de regie aan de bewoners te laten komt het vertrouwen terug in de regio en zullen mensen met gezondheidsklachten de mogelijkheid hebben tot herstel.

Beckerman


Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 23 over het in eigen beheer uitvoeren van versterkingsmaatregelen

2021-03-08
Dossier: 35603
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-68.html