Stemming

Motie van het lid Harbers c.s. over een emissiearm managementsysteem

94,6 %
5,4 %


CU

SP

vKA

PvdA

FVD

PvdD

50PLUS

PVV

DENK

Krol

VVD

D66

SGP

CDA

GL


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID HARBERS C.S.

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering bij de langetermijnaanpak voor de stikstofproblematiek inzet op reductie van meerdere emissies;

constaterende dat het voor het behalen van de emissiereductie van belang is om ruimte te bieden voor flexibiliteit en het vakmanschap van de boer, en de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie als doel heeft om de best passende stikstofmaatregelen toe te passen op het bedrijf;

overwegende dat er ook bedrijven zijn met bovengemiddelde weidegang die hun stallen minder gebruiken en emissiearme landbouw realiseren via managementmaatregelen, bijvoorbeeld door zo min mogelijk input van eiwit;

overwegende dat de Kamer met de motie Geurts c.s. (35 334, nr. 97) heeft verzocht een systeem van een afrekenbare stoffenbalans uit te werken, waarmee kan worden gekomen tot het stellen van doelen op bedrijfsniveau;

verzoekt de regering, om een optie te bieden om af te wijken van nieuw- of verbouw van stallen met emissiearme maatregelen, mits de gestelde normen en doelen op bedrijfsniveau worden gehaald met geborgde emissiearmere bedrijfsmanagementmaatregelen, bijvoorbeeld binnen een systeem van de afrekenbare stoffenbalans,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harbers

Geurts

De Groot

Bisschop


Motie van het lid Harbers c.s. over een emissiearm managementsysteem

2020-12-10
Dossier: 35600
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Roelof Bisschop (SGP), Tjeerd de Groot (D66), Mark Harbers (VVD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-39.html