Stemming

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven

29,3 %
70,7 %


CU

Volt

VVD

Fractie Den Haan

PvdD

FVD

BIJ1

PVV

GL

D66

SP

Omtzigt

PvdA

Groep Van Haga

SGP

DENK

JA21

CDA

BBB


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER

Ontvangen 28 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig» vervangen door «een grondslag voor de maximering van parkeertarieven».

II

In de beweegreden wordt «gemeenten de bevoegdheid te geven bij parkeertarieven te differentiëren naar uitlaatemissies van een voertuig» vervangen door «parkeertarieven te maximeren en daarvoor een grondslag te creëren in de Gemeentewet».

III

In artikel I, wordt het voorgestelde artikel 225, achtste lid, van de Gemeentewet als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. De dubbele punt aan het slot van de aanhef, alsmede de aanduiding «a.» vervallen en de puntkomma aan het slot wordt vervangen door een punt.

3. Er wordt een zin toegevoegd, luidende:

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de maximale hoogte van het tarief.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat het kabinet bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling een maximale hoogte van het parkeertarief kan instellen. Indiener is van mening dat de parkeertarieven in veel gemeenten in Nederland veel te hoog zijn en dat veel gemeenten van plan zijn om de parkeertarieven nog verder te laten stijgen. Het betaald parkeren dient niet te fungeren als melkkoe voor overheden. De te hoge Nederlandse parkeertarieven (veel hoger dan in de meeste andere landen) zijn slecht voor de koopkracht, de economie en de welvaart van Nederlandse inwoners. Vanwege die reden pleit indiener voor een maximumtarief voor het openbaar betaald parkeren.

Madlener


Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven

2022-09-28
Dossier: 35519
Indiener(s): Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35519-11.html