Stemming

Amendement van het lid Bruins c.s. t.v.v. nr. 8 over budget voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO en PrO

100,0 %
0,0 %


SP

SGP

GL

PvdD

PVV

CDA

vKA

CU

VVD

FvD

PvdA

DENK

50PLUS

D66

Van Haga


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 19 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt in de tweede zin «€ 1.445.991.000» vervangen door «€ 1.454.491.000».

II

In artikel 1 gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 8.500 (x € 1.000).

Toelichting

In 2018 is bij de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van de leden Segers, Dijkhoff, Van Haersma Buma en Pechtold aangenomen op grond waarvan € 17 miljoen beschikbaar kwam voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO).2 Deze middelen zijn via een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld aan de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s. Dit amendement heeft tot doel om de impuls baankansen kwetsbare jongeren met een jaar te verlengen, door opnieuw een budget ter beschikking te stellen voor extra arbeidstoeleiding en begeleiding van PrO/VSO-leerlingen in het schooljaar 2020/2021. Op veel plekken is inmiddels een regionale infrastructuur met waardevolle expertise opgebouwd, die we met de inzet van deze middelen verder willen versterken. De middelen gaan net als bij de vorige impuls naar centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s voor betere samenwerking en verbindingen tussen VSO/PrO-scholen, gemeenten en bedrijven en instellingen, zodat zij een sluitende aanpak creëren gericht op duurzame banen. Deze partijen geven in afstemming met elkaar vorm en inhoud aan de genoemde impuls. Dekking wordt gevonden uit de bij de tweede suppletoire SZW-begroting 2019 ingeleverde onderuitputting op de sectorplannen op artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV). De middelen worden via een decentralisatie-uitkering naar de 35 centrumgemeenten overgemaakt.

Bruins Nijkerken-de Haan Peters Raemakers Renkema


Amendement van het lid Bruins c.s. t.v.v. nr. 8 over budget voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO en PrO

2019-12-19
Dossier: 35350-B
Indiener(s): Rens Raemakers (D66), Wim-Jan Renkema (GL), Chantal Nijkerken-de Haan (VVD), Eppo Bruins (CU), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-B-9.html