Stemming

Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

100,0 %
0,0 %


D66

PVV

DENK

SP

Van Haga

CU

GL

50PLUS

VVD

PvdA

Krol

SGP

CDA

PvdD

Van Kooten-Arissen

FVD


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet uitbreiding slachtofferrechten de rechtspositie van slachtoffers beoogt te verbeteren;

overwegende dat uit het witboek van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat onder andere het thuisadres soms onnodig in handen van een verdachte komt;

constaterende dat bij AMvB regels gesteld kunnen worden om te borgen dat slachtoffergegevens niet onnodig in het dossier belanden dat bij een verdachte komt en dat dit impact kan hebben op de partijen in de justitieketen;

verzoekt de regering, eerst een impactanalyse te laten uitvoeren op basis van een concept-AMvB waarmee de werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking in kaart gebracht worden;

verzoekt de regering voorts deze impactanalyse een halfjaar na aanname van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer uit te laten voeren en te delen met de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Wijngaarden

Van Toorenburg


Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

2020-10-05
Dossier: 35349
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: recht rechtspraak strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35349-14.html