Stemming

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over kwaliteit van leven van cliënten centraal stellen

100,0 %
0,0 %


SGP

CDA

SP

50PLUS

GL

PvdA

DENK

D66

Van Haga

FvD

PvdD

vKA

VVD

CU

PVV


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in den lande initiatieven zijn van onder andere ouders, zorgaanbieders en zorgkantoren om de kwaliteit van leven van hun kinderen/cliënten te verbeteren, maar dat zij aanlopen tegen belemmeringen, zoals wet- en regelgeving en de IGJ;

overwegende dat kwaliteit van leven van cliënten centraal moet staan en dat eenieder die dit door middel van een vernieuwend initiatief nastreeft, moet kunnen rekenen op ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

verzoekt de regering, om te stimuleren dat partijen zich melden als zij die knelpunten ervaren in de samenwerking bij het loket zorgvoorinnoveren.nl, zodat initiatieven op weg geholpen kunnen worden en verzoekt de regering indien nodig de communicatie over en de capaciteit van dat loket te versterken;

verzoekt de regering tevens, om partijen zoals cliënten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders te faciliteren en te stimuleren om samen te werken om de juiste zorg en ondersteuning integraal te organiseren en bestaande voorbeelden van geslaagde initiatieven te verspreiden;

verzoekt de regering voorts, als er aanleiding is, te verkennen of voor initiatieven waar tegen wet- en regelgeving aangelopen wordt, een bijzondere experimenteerstatus voor die initiatieven kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laan-Geselschap

Slootweg

Bergkamp

Ellemeet


Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over kwaliteit van leven van cliënten centraal stellen

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Evert Jan Slootweg (CDA), Antoinette Laan-Geselschap (VVD), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-38.html