Stemming

Gewijzigde motie van het lid Voordwind c.s. over een heldere positionering van de Jeugdautoriteit (t.v.v. 35300-XVI-101)

87,2 %
12,8 %


vKA

CDA

50PLUS

PVV

DENK

GL

SP

CU

D66

PvdA

FvD

Van Haga

VVD

SGP

PvdD


Nr. 119 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 101

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het doel, de taken en de positionering van de Jeugdautoriteit nog verder vorm moeten krijgen;

overwegende dat de Jeugdautoriteit vanuit een neutrale rol en met duidelijke bevoegdheden moet kunnen bemiddelen tussen gemeenten en aanbieders als in een regio de continuïteit van cruciale jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het geding is;

verzoekt de regering, in het voorjaar van 2020 met een voorstel te komen voor een heldere positionering van de Jeugdautoriteit, zodanig dat de Jeugdautoriteit vanuit een neutrale rol en met duidelijke bevoegdheden snel kan interveniëren in die regio’s waar de continuïteit van cruciale jeugdzorg evident in het geding is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bergkamp

Wörsdörfer

Van der Staaij

Peters

Westerveld


Gewijzigde motie van het lid Voordwind c.s. over een heldere positionering van de Jeugdautoriteit (t.v.v. 35300-XVI-101)

2019-11-26
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Martin Wörsdörfer (VVD), Lisa Westerveld (GL), René Peters (CDA), Joël Voordewind (CU), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-119.html