Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Özütok t.v.v. nr. 42 over een zware voorhang voor de regels over bescherming van persoonsgegevens

60,0 %
40,0 %


PvdA

CU

PVV

DENK

50PLUS

SP

CDA

VVD

GL

FVD

SGP

PvdD

vKA

D66

Van Haga


Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN ÖZÜTOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 421

Ontvangen 14 februari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1. « geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) vervalt «, 16».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De voordracht voor een krachtens artikel 16, vierde lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen deze termijn door of namens een van de Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de Kamers de wens te kennen wordt gegeven het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet te regelen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er een duidelijke controlerende rol voor de Tweede Kamer is om de AMvB inzake de bescherming van persoonsgegevens inhoudelijk te beoordelen. De AMvB moet in voorhang naar de Kamers. Als de leden het niet eens zijn met de inhoud van de AMvB, kunnen zij met dertig leden deze tegenhouden. De Minister moet vervolgens een wetsvoorstel opstellen inzake de verwerking van persoonsgegevens. In dat geval staan ook de mogelijkheden tot amendering open voor de Kamer.

Verhoeven Özütok


Gewijzigd amendement van de leden Verhoeven en Özütok t.v.v. nr. 42 over een zware voorhang voor de regels over bescherming van persoonsgegevens

2020-02-14
Dossier: 34972
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66), Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: bestuur economie ict organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-43.html