Stemming

Gewijzigde motie van de leden Renkema en Raemakers over uitbreiding van de banenafspraak (t.v.v. 34956-12)

36,7 %
63,3 %


FvD

GL

VVD

50PLUS

D66

CU

SGP

SP

PvdA

DENK

PvdD

CDA

PVV


Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN RENKEMA EN RAEMAKERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 16 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal beschutte werkplekken niet snel genoeg toeneemt,

overwegende dat werkgevers weinig stimulans hebben om een beschutte werkplek te creëren,

overwegende dat beschutte werkplekken bij werkgevers niet meetellen voor de Banenafspraak;

overwegende dat de Banenafspraak heeft gezorgd voor een impuls bij werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen,

verzoekt de regering, te onderzoeken of de Banenafspraak kan worden uitgebreid met het afgesproken aantal beschutte werkplekken, zonder dat er iets verandert aan de rechten voor werknemers of de plichten voor de gemeenten, hiertoe te overleggen met werkgevers, werknemers en de VNG, en de opbrengst van deze verkenning te betrekken bij de evaluatie van Beschut Werk,

En gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Raemakers


Gewijzigde motie van de leden Renkema en Raemakers over uitbreiding van de banenafspraak (t.v.v. 34956-12)

2019-04-16
Dossier: 34956
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL), Rens Raemakers (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34956-14.html