Stemming

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over werken met een nulmeting

92,0 %
8,0 %


Monasch

GrKÖ

PvdD

Houwers

PVV

GrBvK

D66

CU

VVD

Van Vliet

SP

GL

SGP

PvdA

CDA

Lid-Klein

50PLUS


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het werken met een nulmeting beter zicht geeft op de voortgang van beleid in opeenvolgende begrotingen, jaarverslagen en tussenrapportages, waarbij een nulmeting soms zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen kan bevatten;

verzoekt de regering, in de begroting, jaarverslagen, resultatenrapportages en beleidsbrieven waar mogelijk aan te geven wat de referentiesituatie is en het effect van het beleid ten opzichte van deze uitgangssituatie weer te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Smaling

Taverne

Van Laar

Agnes Mulder

Dijkgraaf


Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over werken met een nulmeting

2016-11-07
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Eric Smaling (SP), Roelof van Laar (PvdA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Joost Taverne (VVD), Agnes Mulder (CDA), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-11.html