Stemming

Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven (t.v.v. 34302, nr. 60) over uitfaseren van kolencentrales

52,0 %
48,0 %


GrBvK

GL

VVD

PvdD

SP

Lid-Klein

D66

PvdA

Van Vliet

50PLUS

GrKÖ

Houwers

PVV

SGP

CU

CDA


Nr. 99 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat CO2-uitstoot een probleem is voor klimaatverandering en dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor dat probleem door zijn eigen CO2-uitstoot te verminderen;

constaterende dat kolencentrales behoren tot de grootste CO2-uitstoters in Nederland en dat deze bovendien ook fijnstof, stikstof en kwik uitstoten met effecten op gezondheid en milieu;

constaterende dat omringende landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de principiële keuze maken voor het uitfaseren van kolencentrales;

spreekt uit dat er geen nieuwe vergunningen voor kolencentrales meer zullen worden verstrekt op Nederlands grondgebied;

verzoekt de regering, de Nederlandse kolencentrales uit te faseren en daarvoor met de sector een plan op te stellen, waarbij rekening gehouden wordt met de groei van het aandeel hernieuwbaar, de juridische en financiële aspecten, potentiële weglekeffecten van CO2 naar het buitenland en leveringszekerheid van energie en innovatie, en de Kamer hierover bij de herziening van het energieakkoord in 2016 te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Van Veldhoven


Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven (t.v.v. 34302, nr. 60) over uitfaseren van kolencentrales

2015-11-17
Dossier: 34302
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-99.html