Stemming

Amendement van het lid Dijkgraaf dat een vrijstelling regelt voor activiteiten die op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam, indien deze activiteiten bij de dienstafnemer zouden zijn aangemerkt als activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in concurrentie wordt getreden

100,0 %
0,0 %


PvdD

Klein

GrKÖ

Van Vliet

PVV

VVD

50PLUS

CDA

SP

PvdA

D66

CU

SGP

GrBvK

GL


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 17 december 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel E als volgt gewijzigd:

1. Artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel 1° wordt «, of» vervangen door een puntkomma.

b. Aan het slot van onderdeel 2° wordt de puntkomma vervangen door: , of.

c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 3°. een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam in het kader van een dienstverleningsovereenkomst, indien de voordelen uit deze activiteiten bij die publiekrechtelijke rechtspersoon of dat privaatrechtelijke overheidslichaam bij het bepalen van de winst buiten aanmerking zouden blijven ingevolge onderdeel b, indien deze activiteiten door die rechtspersoon of dat lichaam zelf zouden zijn verricht;.

2. In artikel 8f, eerste lid, onderdeel a, wordt na «die publiekrechtelijke rechtspersoon» ingevoegd: dan wel voor een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam in het kader van een dienstverleningsovereenkomst, indien de voordelen uit deze activiteiten bij die publiekrechtelijke rechtspersoon of dat privaatrechtelijke overheidslichaam bij het bepalen van de winst buiten aanmerking zouden blijven ingevolge onderdeel b, indien deze activiteiten door die rechtspersoon of dat lichaam zelf zouden zijn verricht.

Toelichting

Dit amendement regelt een vrijstelling voor activiteiten die op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam, indien deze activiteiten bij de dienstafnemer zouden zijn aangemerkt als activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in concurrentie wordt getreden. Als gevolg van dit amendement kunnen overheidstaken die voor de overheidstakenvrijstelling kwalificeren onder een dienstverleningsovereenkomst aan een (ander(e)) publiekrechtelijke rechtspersoon of privaatrechtelijk overheidslichaam worden uitbesteed, zonder dat dit lichaam (de aanbieder van de dienst) over deze activiteiten vennootschapsbelasting zou moeten betalen.

Een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten uit overwegingen van efficiency- en kwaliteitsdoeleinden. Doel van het amendement is dat het enkele feit dat gekozen wordt voor een dienstverleningsovereenkomst niet automatisch tot gevolg heeft dat men niet in aanmerking komt voor de vrijstelling. De indiener beoogt met dit amendement dat de vormgeving van de vrijstelling zo min mogelijk van invloed is op de keuze van de organisatorische vorm.

Dijkgraaf


Amendement van het lid Dijkgraaf dat een vrijstelling regelt voor activiteiten die op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam, indien deze activiteiten bij de dienstafnemer zouden zijn aangemerkt als activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in concurrentie wordt getreden

2014-12-17
Dossier: 34003
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-11.html