Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Kooiman ter vervanging van nr. 24 dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdhulp een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland

21,5 %
78,5 %


CU

GrBvK

Van Vliet

D66

Houwers

SP

PvdA

GL

50PLUS

PVV

GrKÖ

PvdD

SGP

Klein

VVD

CDA


Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24

Ontvangen 10 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

In de Jeugdwet wordt na artikel 12.6 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.6a

De regering zendt voor 1 januari 2017 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat ten minste inhoudt:

  • a. het herstel van het recht op zorg, en

  • b. het herstel van het recht op individuele voorzieningen op het gebied van jeugdhulp.

ARTIKEL IIB

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt na artikel 8.10 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.10a

De regering zendt voor 1 januari 2017 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat ten minste inhoudt:

  • a. het herstel van het recht op zorg, en

  • b. het herstel van het recht op individuele voorzieningen zoals huishoudelijke verzorging, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding, mantelzorg, respijtzorg, beschermde woonplek, maatschappelijke opvang, vervoersvoorzieningen, vervoer in de regio, aanpassingen in de woning, woonvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen, hulpmiddelen en rolstoelen.

Toelichting

Dit amendement herstelt het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen. Tevens regelt dit amendement dat de aanspraak op jeugdhulp een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland. De indieners beogen met dit amendement de willekeur, rechtsongelijkheid en verschillen in zorg en voorzieningen tussen gemeenten te beperken. Door het herstellen van het recht op (jeugd)zorg worden klachten- en bezwaarprocedures en juridisering zoveel mogelijk voorkomen. Met het herstellen van het recht op zorg kunnen mensen met een beperking in de samenleving meedoen en worden ze niet gehinderd door lokale obstakels.

Van Gerven Kooiman


Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

2015-12-10
Dossier: 33990
Indiener(s): Nine Kooiman (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33990/kst-33990-26?resultIndex=85&sorttype=1&sortorder=4