Stemming

Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema (t.v.v. 33891, nr. 98) over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz

72,7 %
26,7 %


50PLUS/Baay-Timmerman

Van Vliet

GL

PvdA

SGP

D66

SP

VVD

PVV

CDA

PvdD

CU

50PLUS/Klein

GrBvK


Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de invoering van de Wet langdurige zorg niet voor gekozen wordt om het scheiden van wonen en zorg verder vorm te geven en uit te werken;

constaterende dat de kosten van de langdurige zorg hoger zijn omdat de woon(huur)component hierin is meegenomen;

overwegende dat het scheiden van wonen en zorg leidt tot meer keuzevrijheid en diversiteit in wonen en een daling van de totale zorgkosten;

roept de regering op, het scheiden van wonen en zorg binnen de Wet langdurige zorg nader te onderzoeken en de Kamer voor de begroting 2016 hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Agema


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-24
Dossier: 33891
Indiener(s): Fleur Agema (PVV), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-168.html