Stemming

Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

60,0 %
40,0 %


GrBvK

CU

GL

PVV

PvdA

D66

VVD

PvdD

CDA

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

Van Vliet

SP

SGP


Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER 29

Ontvangen 6 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan het slot van artikel 13, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt geen tarief als bedoeld in artikel 14, contributie of geldelijke bijdrage vastgesteld voor de toegang tot door de Koninklijke Bibliotheek aangewezen digitale werken.

Toelichting

Doel van dit amendement is te komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren.

Vanuit het uitgangspunt dat de drempel om boeken te lenen zo laag mogelijk gehouden wordt vinden de indieners dat aan jongeren geen vergoeding gevraagd zou moeten worden voor het lenen van e-boeken. Daarmee wordt voorkomen dat het lenen van digitale werken in de praktijk duurder is dan de papieren versies, die wel gratis geleend kunnen worden.

Vanwege beperkingen in het auteursrecht is het noodzakelijk om de Koninklijke Bibliotheek de mogelijkheid te geven een gericht pakket gratis te lenen boeken vast te stellen. Daarbij is het voor het onderwijs van belang dat in ieder geval AVI-boeken en boeken van de leeslijst hier onderdeel van uitmaken. Verder zouden de indieners graag zien dat de Koninklijke Bibliotheek zich inspant om ook enkele actuele titels aan deze lijst toe te voegen, om het lezen door jongeren aan te moedigen.

Monasch Jasper van Dijk Klein Klaver Dik-Faber


Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

2014-06-06
Dossier: 33846
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Norbert Klein (VVD), Jesse Klaver (GL), Carla Dik-Faber (CU), Jacques Monasch (PvdA)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-43.html