Stemming

Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning

98,7 %
1,3 %


VVD

D66

CU

CDA

Van Vliet

GrBvK

50PLUS

SP

PVV

PvdD

GL

SGP

PvdA


Nr. 163 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 141

Voorgesteld 24 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering middels de Wmo 2015 inzet op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg;

overwegende dat de regering werkt aan een agenda informele zorg en ondersteuning;

overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties met lokale afdelingen door hun kennis en expertise een grote rol kunnen vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen;

overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties op dit moment onvoldoende slagkracht hebben om te transformeren naar lokale organisaties;

verzoekt de regering om, de Kamer voor de begrotingsbehandeling van VWS te informeren over de voortgang, de knelpunten en de resultaten van de agenda informele zorg en ondersteuning en de plek die landelijk werkende vrijwilligersorganisaties daarin hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van der Staaij


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-24
Dossier: 33841
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-163.html