Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt.

15,3 %
84,7 %


VVD

PvdA

CDA

SP

PvdD

50PLUS

Van Vliet

CU

GL

D66

GrBvK

SGP

PVV


Nr. 150 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.3

  • 1. Onze Minister verstrekt jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ten behoeve van de bekostiging van maatschappelijke ondersteuning.

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de verstrekking en de betaling van de specifieke uitkering aan gemeenten.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het budget dat gedecentraliseerd wordt ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning te oormerken. De indieners zijn van mening dat geld bedoeld voor zorg niet mag worden uitgegeven aan andere zaken dan deze gedecentraliseerde taak. De indieners merken op dat juist in tijden van forse bezuinigingen op het gemeentefonds het risico aanwezig is dat gemeenten aan het gemeentefonds geld onttrekken om gaten in de gemeentebegroting te dichten. Voor het goed uitvoeren van deze nieuwe gemeentelijke taak, draagt het oormerken eraan bij dat er budget is voor het uitvoeren van deze taken.

Het amendement is technisch gewijzigd in verband met het vervallen van artikel 5.3 in de tweede nota van wijziging.

Siderius Van Gerven


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-24
Dossier: 33841
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-150.html