Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 48 over een VOG verplichting

32,0 %
68,0 %


VVD

50PLUS

PVV

PvdA

SP

Van Vliet

CU

CDA

D66

PvdD

SGP

GL

GrBvK


Nr. 147 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 3.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt «beroepsmatig».

2. In het tweede en derde lid wordt na «beroepskracht» telkens ingevoegd: of een andere persoon die met cliënten in contact komt.

3. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Onverminderd het eerste lid is de aanbieder voor personen die als stagiair of vrijwilliger met zijn cliënten in contact kunnen komen, in het bezit van een verklaring als bedoeld in het eerste lid die niet ouder is dan twee jaar.

II

In artikel 3a.2.4, eerste lid, wordt «beroepsmatig en niet incidenteel als vrijwilliger» vervangen door: direct.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat ook stagiaires en vrijwilligers in de zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning een verklaring omtrent het gedrag moeten overleggen. De indieners hechten zeer aan een dergelijke verklaring, omdat vrijwilligers en stagiaires in direct contact staan met vaak kwetsbare cliënten of zij komen bij cliënten thuis, wanneer zij bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij algemene dagelijkse levensverrichtingen of in geval van ondersteuning in het huishouden. Deze cliënten bevinden zich vaak in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van vrijwilligers en stagiaires, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om voor de eigen veiligheid op te komen. De indieners hechten eraan de veiligheid van deze cliënten te beschermen. Daar hoort bij dat vrijwilligers en stagiaires die bijvoorbeeld zijn veroordeeld voor mishandeling (van cliënten), niet (meer) mogen werken in de maatschappelijke ondersteuning.

Siderius Van Gerven


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-24
Dossier: 33841
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-147.html