Stemming

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over medezeggenschapsraden minimaal voor 60% uit cliƫnten laten bestaan

11,3 %
88,7 %


Van Vliet

SGP

CDA

50PLUS

PVV

SP

CU

PvdD

GrBvK

VVD

PvdA

GL

D66


Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat collectieve medezeggenschap goed gewaarborgd moet zijn in de Wet maatschappelijke ondersteuning;

overwegende dat het van belang is dat zorgorganisaties, familieleden en professionals een stem hebben in de Wmo-raden, maar dat het onwenselijk is als zij oververtegenwoordigd zijn;

verzoekt de regering, medezeggenschapsraden te verplichten om minimaal voor 60% uit cliënten of gebruikers van voorzieningen uit hoofde van de Wet maatschappelijke ondersteuning te bestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Van Gerven


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-124.html