Stemming

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015

32,0 %
68,0 %


CDA

PvdD

Van Vliet

PVV

SP

GrBvK

PvdA

GL

SGP

CU

VVD

D66

50PLUS


Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om voor 1 juni 2014 een doorrekening door het Centraal Planbureau van de koopkrachteffecten van voorliggend wetsvoorstel – inclusief de stapeling van eigen bijdragen en de Wet langdurige zorg – aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Van Gerven


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-123.html