Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg over teruggave van de vrijgevallen werknemerspremie voor pensioenen

63,3 %
36,7 %


GrBvK

VVD

PvdD

Houwers

Klein

SP

CU

PvdA

GL

SGP

PVV

CDA

D66

50PLUS

GrKÖ

Van Vliet


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 16 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er afspraken zijn gemaakt tussen overheidswerkgevers en centrales van overheidspersoneel over het ABP-pensioen 2015 en de daaruit voortvloeiende premieverlaging;

constaterende dat de rechter heeft geoordeeld, dat de stelling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst dat eerst een sectorale cao dient te worden afgesloten alvorens tot besteding van de pensioenpremievrijval kan worden gekomen, geen steun vindt in het op 13 november 2014 gesloten Pensioenakkoord;

overwegende dat het vrijvallen van het werkgeversdeel van de pensioenpremie van groot belang is voor de koopkracht en dat de rijksoverheid als werkgever daarbij een voorbeeldfunctie heeft;

spreekt uit dat de vrijgevallen werkgeverspremie zo spoedig mogelijk moet worden teruggegeven aan de werknemers bij de rijksoverheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg


Motie van het lid Van Weyenberg over teruggave van de vrijgevallen werknemerspremie voor pensioenen

2015-04-16
Dossier: 33818
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-67.html