Stemming

Amendement van het lid Pieter Heerma dat bewerkstelligt dat aanpassingen in de ketenbepaling niet van toepassing worden op AOW’ers die een arbeidsovereenkomst aangaan op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

22,0 %
78,0 %


BONTES

CU

PVV

SP

CDA

PvdD

VVD

GL

50PLUS

D66

PvdA

SGP


Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA

Ontvangen 13 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, wordt aan onderdeel 6 een lid toegevoegd, luidende:

  • 12. Op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of nadat een werknemer de in artikel 7a, lid 1, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt, is artikel 668a zoals dat luidde voor de datum waarop artikel I, onderdeel N, van de Wet werk en zekerheid in werking is getreden van toepassing.

Toelichting

AOW’ers die nog werken doen dat vooral vanwege een financiële aanvulling op AOW en pensioen en de sociale contacten. Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de voorgestelde aanpassingen in de ketenbepaling niet van toepassing worden op AOW’ers die een arbeidsovereenkomst aangaan op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op hen blijft de huidige ketenbepaling van toepassing.

P. Heerma


Amendement van het lid Pieter Heerma dat bewerkstelligt dat aanpassingen in de ketenbepaling niet van toepassing worden op AOW’ers die een arbeidsovereenkomst aangaan op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-36.html