Stemming

Amendement van het lid Pieter Heerma over aanpassing van de ketenbepaling

24,0 %
76,0 %


SP

CU

D66

CDA

50PLUS

VVD

GL

PVV

SGP

PvdA

BONTES

PvdD


Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA

Ontvangen 12 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel N als volgt gewijzigd:

1. Het eerste onderdeel komt te luiden:

  • 1. In het eerste lid wordt «niet meer dan drie maanden» vervangen door: ten hoogste zes maanden.

2. Het vierde onderdeel komt te luiden:

  • 4. In het derde lid wordt «niet meer dan 3 maanden» vervangen door: ten hoogste drie maanden.

3. In het vijfde onderdeel wordt in het vijfde lid «24 maanden» vervangen door: 36 maanden.

Toelichting

De ketenbepaling, zoals geregeld in artikel 7:668a van het BW, regelt op dit moment dat elkaar opvolgende tijdelijke contracten op zeker moment overgaan in een vast contract. Dat is het geval bij meer dan drie elkaar opvolgende contracten of (bij een minder aantal) als een periode van drie jaar wordt overschreden. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van drie maanden of minder opvolgen. In het wetsvoorstel wordt allereerst de periode van drie jaar verkort naar een periode van twee jaar. Het amendement maakt deze wijziging ongedaan. Met het wetsvoorstel wordt ook de tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, verlengd van drie naar zes maanden. Deze wijziging wordt met dit amendement intact gelaten.

P. Heerma


Amendement van het lid Pieter Heerma over aanpassing van de ketenbepaling

2014-02-12
Dossier: 33818
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-26.html