Stemming

Motie van het lid Dik-Faber over de middelen voor de CCMO en de medisch-ethische toetsingscommissies

21,3 %
78,7 %


D66

CU

CDA

SP

50PLUS

PvdA

GrBvK

PvdD

PVV

SGP

Klein

GrKÖ

Van Vliet

VVD

Houwers

GL


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 23 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat middels de wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen de mogelijkheden voor onderzoek worden verruimd, waardoor de werkdruk van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de Medisch Ethische Commissies (METC's) wordt vergroot;

constaterende dat de financiële middelen voor de CCMO en de METC's de komende jaren afnemen;

van mening dat de CCMO en de METC's hun taken gedegen moeten kunnen uitvoeren;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling in kaart te brengen of de financiële middelen toereikend zijn om de CCMO en de METC's hun taken de komende jaren naar behoren te laten uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber


Motie van het lid Dik-Faber over de middelen voor de CCMO en de medisch-ethische toetsingscommissies

2015-09-23
Dossier: 33508
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: ethiek jongeren organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33508-19.html