Stemming

Motie van het lid Karabulut over extra middelen voor de vangnetregeling

24,7 %
75,3 %


GrKÖ

GrBvK

VVD

PVV

CU

PvdA

CDA

50PLUS

Klein

D66

GL

SGP

PvdD

Van Vliet

SP

Houwers


Nr. 203 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nieuwe verdeelmodel voor de bijstand in sommige gevallen leidt tot onverklaarbare kortingen op budgetten van gemeenten en daarmee tot risico's voor de uitvoering van gemeentelijke taken;

overwegende dat het de Staatssecretaris van SZW niet is gelukt om afspraken met de VNG en Divosa te maken om de budgetverdeling voor 2016 te verbeteren;

constaterende dat een ruimere vangnetregeling een belangrijke wens is van de gemeenten en dit een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van het financieel risico van gemeenten;

verzoekt de regering, de vangnetregeling te financieren met extra middelen vanuit de rijksbegroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut


Motie van het lid Karabulut over extra middelen voor de vangnetregeling

2015-11-17
Dossier: 33161
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-203.html