Stemming

Motie Jasper van Dijk over de pilot Leerwinst

16,7 %
83,3 %


CU

PVV

PvdD

50PLUS

GL

CDA

PvdA

SP

D66

VVD

SGP


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 21 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in september 2012 is gestart met de voorbereidingen voor de pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs;

overwegende dat deze pilot nieuwe inzichten kan opleveren omtrent het meten van toegevoegde waarde of leerwinst;

verzoekt de regering om, pas over te gaan tot het verplicht stellen van de centrale eindtoets als de resultaten van de pilot leerwinst daar aanleiding toe geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk


Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

2013-03-21
Dossier: 33157
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-31.html