Stemming

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het ongedaan maken van de verplichting voor een centrale eindtoets voor het speciaal onderwijs per 2015.

26,7 %
73,3 %


PVV

CDA

CU

GL

SP

50PLUS

SGP

VVD

D66

PvdA

PvdD


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 20 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevordert dat uiterlijk binnen twee jaar na inwerkingtreding van artikel II van deze wet een voorstel van wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend waarbij de wijzigingen die door deze wet zijn aangebracht in de Wet op de expertisecentra ongedaan worden gemaakt.

Toelichting

Dit amendement schrapt de verplichting voor een centrale eindtoets voor het speciaal onderwijs per 2015. Na de invoering van het passend onderwijs zullen alleen nog die kinderen die echt niet in het reguliere onderwijs te plaatsen zijn in het speciaal onderwijs zitten. Zij zitten daar dan met een duidelijk aantoonbare reden en hun leertempo en leerwinst is niet zonder meer gelijk te stellen aan het regulier onderwijs of onderling te vergelijken. Derhalve vinden wij het verplicht stellen van de centrale eindtoets hier dan ook niet opportuun.

Jasper van Dijk


Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

2013-03-20
Dossier: 33157
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-21.html