Stemming

Amendement van het lid Schouten c.s. over het behouden van de belangenafweging

15,3 %
84,7 %


CDA

PvdA

CU

VVD

GL

50PLUS

PvdD

SP

PVV

SGP

D66


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S.

Ontvangen 23 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, worden aan artikel 3, drie leden toegevoegd, luidende:

  • 4. De gemeenteraad betrekt bij een besluit tot het verlenen van een vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk de toekenning van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen, bedoeld in het tweede lid, in ieder geval de volgende belangen:

    • a. werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede wordt begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel,

    • b. de zondagsrust in de gemeente,

    • c. de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente.

  • 5. Een besluit als bedoeld in het vierde lid gaat vergezeld van een toelichting. Onverminderd de artikelen 3:46 en 3:47, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bevat de toelichting ten minste een motivering dat wordt voldaan aan de voorwaarden die in het vierde lid worden gesteld aan de toepassing van de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling onderscheidenlijk het toekennen van een ontheffingsbevoegdheid. De toelichting beschrijft tevens de belangen, waaronder in ieder geval de in het vierde lid genoemde, die in de besluitvorming zijn betrokken, alsmede een motivering op welke wijze die belangen in de besluitvorming zijn betrokken en gewogen.

  • 6. Het vierde lid en vijfde lid, derde volzin, zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit van burgemeester en wethouders tot verlening van een ontheffing op grond van een hen op grond van het tweede lid toegekende bevoegdheid om ontheffing te verlenen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de belangenafweging terugkeert in het wetsvoorstel. Het is van groot belang dat draagvlak onder winkeliers en werknemers wordt gepeild, voordat wordt besloten tot uitbreiding van het aantal koopzondagen. Via een draagvlakonderzoek voor zondagsopenstelling onder winkeliers en personeel kunnen deze belangen het beste worden meegewogen. Juist winkeliers in het Midden- en Kleinbedrijf hebben moeite zich staande te houden in de concurrentie met grotere bedrijven. De extra arbeidskosten op zondag zijn voor veel ondernemers te hoog. Bovendien waarschuwen de vakbonden voor de verslechterde positie van werknemers als winkels op zon- en feestdagen geopend worden. Door dit amendement moeten gemeenten expliciet motiveren op welke wijze genoemde belangen zijn meegewogen in de besluitvorming.

Schouten Agnes Mulder Dijkgraaf Gesthuizen


Amendement van het lid Schouten c.s. over het behouden van de belangenafweging

2012-10-23
Dossier: 32412
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Carola Schouten (CU), Agnes Mulder (CDA), Sharon Gesthuizen (GL)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32412-10.html