Stemming

Motie Voordewind/Eijsink over prioriteit voor een vliegende radar

82,0 %
18,0 %


PVV

PvdD

SP

GL

SGP

VVD

D66

CU

PvdA

Verdonk

CDA


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 78
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN EIJSINK

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat geavanceerde sensoren een essentieel onderdeel vormen bij de beveiliging van ons territoir en dat er ook een behoefte aan deze hoogwaardige technologie bestaat bij de bestrijding van drugssmokkel, piraterij en bermbommen;

overwegende, dat er in Nederland een sterke technologische basis is op het gebied van sensoren en dat de overheid sensoren als een van de zes prioritaire technologie gebieden heeft aangewezen;

overwegende, dat deze technologische basis ook vele mogelijkheden biedt voor civiele toepassingen;

overwegende, dat defensie participeert in de Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid;

spreekt uit dat defensie in de MIA Veiligheid hoge prioriteit toekent aan de ontwikkeling van een vliegende radar die zowel boven land als boven zee functioneert en over de mogelijkheden tot financiering hieruit de Kamer uiterlijk 1 april 2010 informeert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Eijsink


Motie Voordewind/Eijsink over prioriteit voor een vliegende radar

2009-12-03
Dossier: 32123-X
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Angelien Eijsink (PvdA)
Onderwerpen: begroting defensie financiën internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-X-78.html