Stemming

Motie Azough over onderzoek naar het aantal doden door politiekogels

42,7 %
57,3 %


PvdD

GL

CU

PvdA

SP

D66

PVV

VVD

CDA

Verdonk

SGP


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 26
MOTIE VAN HET LID AZOUGH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit onderzoek van de VU blijkt dat er in Nederland relatief veel doden vallen door politiekogels;

verzoekt de regering om nader onderzoek te doen naar verklaringen voor dit hoge aantal doden en gewonden en mogelijke maatregelen tot terugdringing ervan en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azough


Motie Azough over onderzoek naar het aantal doden door politiekogels

2009-11-16
Dossier: 32123-VII
Indiener(s): Naïma Azough (GL)
Onderwerpen: begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VII-26.html