Stemming

Amendement van het lid Van der Vlies over het schrappen van het creëren van bewustwording in de maatschappij als taak van de Kinderombudsman

85,3 %
14,0 %


Lid-Verdonk

PVV

SP

CDA

VVD

D66

SGP

PvdA

GL

PvdD

CU


31 831
Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 23 maart 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, vervalt in artikel 11b, tweede lid, onderdeel a, de zinsnede «en het creëren van bewustwording in de maatschappij».

Toelichting

De kinderombudsman dient een herkenbare instantie te zijn waar burgers met hun klacht terecht kunnen. Het bestaansrecht van de kinderombudsman vindt zijn oorsprong in het kinderrechtenverdrag. Het bewaken en bekend maken van kinderrechten is de opdracht van de kinderombudsman. Het wetsvoorstel beoogt echter ook het creëren van bewustwording in de maatschappij tot taak van de kinderombudsman te maken. Dat valt naar de mening van ondergetekende buiten de centrale doelstelling van een kinderombudsman. Bovendien is de formulering dermate vaag en onbepaald dat een heldere taakafbakening van de kinderombudsman in het gedrang komt. Ook is het creëren van bewustwording nauwelijks te meten. Deze opdracht wordt daarom door dit amendement geschrapt.

Van der Vlies


Amendement van het lid Van der Vlies over het schrappen van het creëren van bewustwording in de maatschappij als taak van de Kinderombudsman

2010-03-23
Dossier: 31831
Indiener(s): Bas van der Vlies (SGP)
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-11.html