Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Depla en Biskop ter vervanging van nr. 9 om duidelijkheid te scheppen over wanneer schoolverzuim gemeld dient te worden

100,0 %
0,0 %


PvdD

GL

D66

PvdA

VVD

Verdonk

PVV

CDA

CU

SGP

SP


31 829
Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

nr. 13
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEPLA EN BISKOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 26 mei 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

Onderdeel D, punt 2, komt te luiden:

2. Het eerste lid komt te luiden:

1. Indien een ingeschreven leerling van een school ten aanzien van wie deze wet van toepassing is, niet zijnde een school als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 1, zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren les- of praktijktijd bedraagt, geeft het hoofd van de school hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft.

II

Onderdeel D, punt 3, komt te luiden:

3. Het tweede lid komt te luiden:

2. Indien een ingeschreven leerling van een instelling ten aanzien van wie deze wet van toepassing is, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 1, zonder geldige reden gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren van de lestijd heeft verzuimd, geeft het hoofd van de instelling hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woonof verblijfplaats heeft.

III

In onderdeel E wordt artikel 21a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «plaatsvond op drie achtereenvolgende schooldagen, danwel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van het aantal uren» vervangen door: gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «meer dan 1/8 deel» vervangen door: in totaal zestien uren.

Toelichting

Op dit moment is er sprake van verschillende meldtermijnen. Eén regeling schept meer duidelijkheid en draagt bij aan het voorkomen van schooluitval.

Depla

Biskop


Gewijzigd amendement van de leden Depla en Biskop ter vervanging van nr. 9 om duidelijkheid te scheppen over wanneer schoolverzuim gemeld dient te worden

2009-05-26
Dossier: 31829
Indiener(s): Jack Biskop (CDA), Staf Depla (PvdA)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31829-13.html