Stemming

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

45,3 %
54,7 %


PVV

SGP

SP

D66

CDA

GL

CU

Verdonk

PvdA

VVD

PvdD


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 29
MOTIE VAN HET LID SAP C.S.

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vervanging van de Buitengewone Uitgavenregeling (BU) door het wetsvoorstel tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) voor lagere inkomensgroepen en voor veel chronisch zieken en gehandicapten negatieve inkomenseffecten heeft;

overwegende, dat het gebruik van de BU door chronisch zieken en gehandicapten inmiddels fors verbeterd is en vervanging van de BU door de Wtcg geen substantieel groter bereik onder de doelgroep betekent;

overwegende, dat de nieuwe doelgroepgerichte forfaitaire regeling ingewikkeld is en dat het de vraag is of aan de vereisten van een zorgvuldige afbakening en uitvoering kan worden voldaan;

verzoekt de regering om invoering van de Wtcg met een jaar uit te stellen, ten principale te heroverwegen of de doelstellingen van het wetsvoorstel eenvoudiger en effectiever te realiseren zijn door aanpassingen in de BU en de Kamer daarover voor Prinsjesdag 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Leijten

Weekers


Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

2008-11-19
Dossier: 31706
Indiener(s): Jolande Sap (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-29.html