Stemming

Motie Van der Ham/Vendrik over realisatie van de ehs

24,7 %
75,3 %


PVV

GL

Verdonk

VVD

PvdD

SGP

CU

SP

D66

CDA

PvdA


31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 47
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN VENDRIK

Voorgesteld in het Notaoverleg van 15 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zowel de commissie-Verheijen, als de Algemene Rekenkamer, als het Planbureau voor de Leefomgeving de zorg uitspreekt dat de huidige voortgang in realisatie van doelstellingen van de Ecologische Hoofdstructuur (ehs) onvoldoende is om in 2018 deze doelstellingen te behalen;

overwegende, dat, wanneer de verwervingsopgave van de ehs onder werking van het MIRT komt, dit ertoe bij kan dragen dat deze verwerving en inrichting voortvarend wordt opgepakt in samenhang met andere ruimteiijke ontwikkelingen;

verzoekt de regering om te onderzoeken of het onderbrengen van de verwervings- en inrichtingsopgave van de ehs onder de MIRT kan bijdragen aan een voorspoedige realisatie van de doelstellingen van de ehs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Vendrik


Motie Van der Ham/Vendrik over realisatie van de ehs

2008-12-15
Dossier: 31700-A
Indiener(s): Boris van der Ham (D66), Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-47.html