Stemming

Amendement van de leden Jan Jacob van Dijk en Smeets over het toevoegen van een voorhangbepaling

94,0 %
6,0 %


PVV

PvdA

SP

SGP

VVD

CU

GL

Verdonk

CDA

D66

PvdD


31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 8
AMENDEMENT VAN DE LEDEN JAN JACOB VAN DIJK EN SMEETS

Ontvangen 2 september 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 92a een lid toegevoegd, luidende:

5. De voordracht voor een krachtens het tweede en derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De structuur van het wetsvoorstel is zodanig dat indien blijkt dat de Code in zijn uitvoering niet voldoet de regering nadere regels kan stellen bij AMvB. Het amendement voorziet in een voorhangbepaling, zodat de Kamer in de gelegenheid is hierover indien gewenst vooraf overleg te voeren met de Minister.

Jan Jacob van Dijk

Smeets


Amendement van de leden Jan Jacob van Dijk en Smeets over het toevoegen van een voorhangbepaling

2008-09-02
Dossier: 31419
Indiener(s): Pauline Smeets (PvdA), Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen: bestuur economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31419-8.html