Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 27 over het laten optreden van wilde dieren in circusvoorstellingen

29,3 %
70,7 %


SGP

PVV

CU

D66

CDA

PvdA

VVD

GL

PvdD

Verdonk

SP


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 86
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27

Ontvangen 8 december 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel c wordt de aanduiding «, en» vervangen door een puntkomma.

2. Aan het slot van onderdeel d wordt de punt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. het laten optreden van wilde dieren in circussen.

Toelichting

Om onduidelijkheden in het handhavingstraject te voorkomen, is het raadzaam nader te specificeren welke handelingen in ieder geval worden gerekend tot verboden gedragingen richting dieren. Tot deze gedragingen behoort naar de mening van de indieners in ieder geval het laten optreden van wilde dieren in circussen. Voor de definitie van wilde dieren sluit dit amendement aan bij de definitie zoals gehanteerd in het Dierentuinenbesluit: wilde diersoorten: alle van nature in het wild levende diersoorten met uitzondering van diersoorten die voorkomen in de bijlage bij het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren en honden en katten.

Thieme

Ouwehand


Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 27 over het laten optreden van wilde dieren in circusvoorstellingen

2009-12-08
Dossier: 31389
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-86.html