Stemming

Subamendement van het lid Thieme over het laten vervallen van een extra voorbehoud in het amendement Cramer stuk nr. 79

24,7 %
75,3 %


VVD

GL

PvdD

D66

SGP

CU

PvdA

PVV

SP

CDA

Verdonk


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 85
SUBAMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 7 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

In het amendement van het lid Cramer c.s. (stuk nr. 79) in het tweede onderdeel, derde lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het einde van onderdeel e door een punt, de zinsnede: voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Toelichting

Bij alle vormen van diergebruik en het houden van dieren moet ten volle rekening worden gehouden met de natuurlijke behoeften en natuurlijke gedragingen van de betreffende dieren. Het amendement Cramer cs regelt in lid 2 al dat daarbij een afweging dient plaats te vinden tegen andere gerechtvaardigde belangen. Naar de mening van de indiener is een redelijke weging van belangen daarmee afdoende gewaarborgd en is het niet nodig en niet wenselijk om een verdergaand voorbehoud op te nemen voor de zorg die gehouden of gebruikte dieren toekomt.

Thieme


Subamendement van het lid Thieme over het laten vervallen van een extra voorbehoud in het amendement Cramer stuk nr. 79

2009-12-07
Dossier: 31389
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-85.html